strzałka do góry

Dla rodziców / Rekrutacja


REKRUTACJA

 1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Dzieci do przedszkola przyjmuje się na wolne miejsca, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w terminie wskazanym przez Gminę M. Kraków.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica kandydata.
 5. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy M. Kraków.
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.
 7. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest Wniosek/Karta o przyjęcie dziecka do przedszkola, Deklaracja oraz Umowa cywilno – prawna podpisana pomiędzy rodzicami dziecka a dyrektorem przedszkola.

KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje zarządzeniem dyrektor przedszkola.
 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
  1. dyrektor przedszkola
  2. trzech przedstawicieli rady pedagogicznej
 3. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego Komisji.
 4. Szczegółowe zadania Komisji określają odrębne przepisy.

KRYTERIA

 1. Postępowanie rekrutacyjne następuje w oparciu o aktualne przepisy prawne:
  1. ustawa prawo oświatowe,
  2. aktualne Uchwały Rady Miasta Krakowa,
  3. regulamin  rekrutacyjny opracowywany w przedszkolu na każdy rok szkolny. 
 2. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 3. W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość:
  1. dziecko z rodziny wielodzietnej (rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje   i więcej dzieci);
  2. dziecko niepełnosprawne;
  3. dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego;
  4. dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo;
  5. dziecko matki i ojca samotnie je wychowującego;
  6. dziecko objęte pieczą zastępczą.
 4. W przypadku   równorzędnych   wyników   uzyskanych   przez   kandydatów   na   pierwszym etapie   postępowania   rekrutacyjnego   lub   jeżeli   po   zakończeniu   tego   etapu przedszkole nadal   dysponuje   wolnymi   miejscami,   na   drugim   etapie   postępowania   rekrutacyjnego brane     są     pod     uwagę     kryteria     określone     przez     organ     prowadzący.
 5. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
  1. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu wskazanym we wniosku rekrutacyjnym.
  2. Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola
  3. Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola samorządowego.
  4. Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków.
  5. Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola.
  6. Dziecko jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy M. Kraków mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 7. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.