strzałka do góry

Dla rodziców / Rekrutacja


 1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny w miarę wolnych miejsc.
 3. Rekrutacja prowadzona jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna  i dołączonych stosownych dokumentów.
 4. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 5. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
 6. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.
 7. W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość:
  1. dziecko z rodziny wielodzietnej (rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
  2. dziecko niepełnosprawne;
  3. dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego;
  4. dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo;
  5. dziecko matki i ojca samotnie je wychowującego;
  6. dziecko objęte pieczą zastępczą.
 8. Kryteria dodatkowe wybierane przez dyrektora przedszkola:
  1. dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym – z udokumentowanym zatrudnieniem/studiowaniem
  2. rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru;
  3. odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka/odległość przedszkola od miejsca pracy;
  4. czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin;
  5. dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka - placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie;
  6. dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Miejskiej Kraków.
 9. Listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie  przedszkola w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Listy zawierają imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.